กระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS)

การกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Transcranial magnetic stimulation (TMS) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คล้ายกับเครื่อง MRI เป็นคลื่นแม่เหล็กที่สามารถทะลุผ่านอวัยวะต่างๆเข้าไปได้ลึกประมาณ 1-3 เซนติเมตร กระตุ้นผ่านกะโหลกศีรษะ โดยเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่สร้างจากสนามแม่เหล็ก โดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ โดยไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่ออวัยวะโดยรอบซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของสมองและระบบประสาท เพื่อให้สมอง กลับมาทำงาน ฟื้นตัว ได้เร็วที่สุด หรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด

สามารถใช้รักษาผู้ป่วยโรคระบบสมอง ส่วนกลาง เช่น ภาวะซึมเศร้า จากการหลั่งสารผิดปกติในสมอง กระตุ้นการกลับมาทำงาน และเพิ่มการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงของเส้นประสาทในผู้ป่วย ผุ้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ไขสันหลังบาดเจ็บ เป็นต้น นอกจากนี้ TMS ยังสามารถรักษาโรคของระบบประสาทภายนอกสมอง ที่เกิดจาก เส้นประสาทส่วนปลายต่างๆ เช่น กระดูกเสื่อมกดทับเส้นประสาท หมอนรอง กระดูกเสื่อมกดทับเส้นประสาท กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง ชาตามปลายมือ ปลายเท้า เป็นต้น

ข้อห้าม ในการใช้เครื่อง ได้แก่ผู้ป่วย ที่มีการฝังโลหะ หรือเครื่องมือที่ใช้แบตเตอร์รี่ ในร่างกาย เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องระบายน้ำในโพรงศีรษะ ผู้ป่วยใส่บอลลูน เป็นต้น ผู้ป่วยที่ความดันน้ำในไขสันหลังสูง

TMS นับเป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่สามารถแก้ไขปัญหาทางสมอง และมีความปลอดภัยสูง แต่ต้องอาศัยการประเมิน วางแผนการรักษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้ได้ผลการรักษาสูงสุด