ทีมสหสาขาวิชาชีพ

เรามีนัดประชุมทีมสหสาขาวิชาชีพทุก 1 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบองค์รวม ในการดูแลรักษาฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้ป่วย เรามองปัญหาทุกด้าน นำทุกปัญหามาร่วมกันวางแผนแก้ไขร่วมกับญาติ รวมทั้งติดตามประเมินผลการรักษาฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้ป่วยแต่ละรายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยมีความก้าวหน้าด้านการรักษาฟื้นฟูที่รวดเร็วและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน