เซ็นจูรี่แคร์

ศูนย์ดูแลพักฟื้นผู้ป่วยและกายภาพบำบัด
Century Care Rehabilitation Center and Residences

เซ็นจูรี่แคร์ ศูนย์ดูแลพักฟื้นผู้ป่วยและกายภาพบำบัด ตั้งอยู่บนพื้นที่ 5 ไร่ เข้าซอยลาดกระบัง 24/1 ประมาณ 50 เมตร อาคารได้รับการออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายมีสวนสำหรับพักผ่อนและออกกำลังกายอากาศดีบรรยากาศเงียบสงบปราศจากการรบกวนจากมลพิษต่างๆพร้อมทีมแพทย์และบุคลากรสหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญดูแล ตลอด 24 ชม. ประกอบด้วยมีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์ และกลับไปดำเนินชีวิตตามศักยภาพสูงสุด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Vision : เป็นผู้นำด้านการดูแลฟื้นฟูสุขภาพที่ดีที่สุดในประเทศภายใต้การดูแลของทีมสหวิชาชีพด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย
Mission : ให้บริการดูแลรักษาฟื้นฟูสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยได้รับการบริการที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ค่านิยม : Core value “ICARE”

  • I : International patient Safety ยึดเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ
  • I : Integity เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ มีศีลธรรม เอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
  • I : Innovation สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาองค์กร
  • C : Patient Care ใส่ใจดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
  • C : Change พร้อมเปลี่ยนแปลงเพื่อผลงานที่ดีขึ้น
  • A : Accountability มีความรับผิดชอบ และเป็นที่ศรัทธาของสังคม
  • R : Respect ให้เกียรติและเคารพในความเป็นบุคคล
  • E : Engagement มีความรักและผูกพันต่อองค์กร
  • E : Education ศึกษาพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ
  • E : Environment ใส่ใจสิ่งแวดล้อม