บริการของเรา

บริการดูแล ตรวจรักษาพยาบาล และป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เป็นความเสี่ยงชึ่งอาจเกิดขี้นในผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เช่น แผลกดทับ การติดเชื้อในกระแสโลหิต ทางเดินหายใจ การสำลักอาหาร ซึมไม่รู้สึกตัว การให้อาหาร การให้สารน้ำและเกลือแร่ที่สมดุลตามหลักโภชนาการ

Century Care Rehabilitation Center มีศักยภาพและความพร้อมในการบริการแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน ใส่สายให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ ใส่เครื่องช่วยหายใจขนาดเล็ก มะเร็งระยะสุดท้าย กลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ หัวใจ ฯลฯ

เรามีระบบการบริการรักษาพยาบาล อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง ความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยผู้สูงอายุ ทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรเชี่ยวชาญด้านการดูแลที่มีมาตรฐานระดับโลก ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด และอบอุ่นแบบครอบครัว ให้บริการสำหรับ

  • ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ให้อาหารทางสายยาง
  • ผู้ป่วยที่เจาะคอ ดูดเสมหะ
  • ผู้ที่มีปัญหาเรื่องแผลกดทับ
  • ผู้ที่มีอาการสับสน หลงลืม อัลไซด์เมอร์
  • ผู้ที่ต้องการการพยาบาลอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังปัญหาจากภาวะแทรก ซ้อน จากโรคประจำตัวตัวต่างๆ เช่น กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคซับซ้อนหลายโรค เช่น โรคไต โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูงซึ่งต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด ในการได้รับอาหาร และการรับประทานยาที่ถูกต้อง หรือการสังเกตและการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

รับดูแลผู้สูงอายุระยะสั้น (Short term care) และระยะยาว (Long term care) สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการมาพักฟื้นเพื่อฟื้นฟูร่างกาย รักษาโรคเจ็บป่วยเรื้อรัง สมองเสื่อม อัลไซด์เมอร์ รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี มาพักอาศัยในวัยหลังเกษียณ โดยโรงพยาบาลมีการบริการดูแลสุขภาพสุขภาพและและการจัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิต มีความสุข และช่วยลดความกังวลของลูกหลานที่ต้องทำงานได้

การดูแลระยะสั้น เป็นการดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลา 4-6 สัปดาห์หรือมากกว่า โดยจัดเป็น Program ของการรักษาและฟื้นฟู และช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวันบางอย่าง เมื่ออาการดีขึ้นผู้สูงอายุก็สามารถกลับบ้านได้ หรือการฝากดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่ญาติไม่สะดวกในการดูแลที่บ้าน ช่วงเทศกาลวันหยุดพิเศษต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ วันหยุดพักผ่อนของผู้ดูแล