กิจกรรมบำบัด

เป็นการนำกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายรวมทั้งวิธีการและอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาใช้ในการบาบัดเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลที่มีความบกพร่องทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและการเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจโดยผ่านกระบวนการตรวจประเมินส่งเสริมปูองกันบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพให้สามารถทากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจาวันได้เพื่อให้บุคคลดาเนินชีวิตได้ตามศักยภาพปูองกันการไร้ความสามารถและคงไว้ซึ่งการมีสุขภาพที่ดี


  1. ฝึกการทำกิจวัตรประจาวัน สอนการทากิจวัตรประจาวันในผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายพร้อมทั้งแนะนาการอุปกรณ์เสริมและปรับขั้นตอนสาหรับการทากิจวัตรประจาวันต่างๆที่เหมาะสมเช่นผู้ปุวยหลอดเลือดสมองที่มีอาการอ่อนแรงครึ่งซีกเพื่อให้ผู้ปุวยสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุดอีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจในการทากิจวัตรต่างๆได้ด้วยตนเอง
  2. ฝึกการทำงานของแขนมือและกล้ามเนื้อมัดเล็ก ให้การรักษาผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับมือฝึกการทางานของมือการหยิบจับการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของแขนและมือความคล่องแคล่วในการใช้มือกาลังกล้ามเนื้อมือการรับความรู้สึกในมือสหสัมพันธ์ของการทางานประสานกันของมือและสายตาและฝึกให้เกิดการเคลื่อนไหวของแขนและมือให้เป็นปกติและยับยั้งการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติสาหรับผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองโรคที่สามารถพบได้บ่อยในผู้สูงวัยซึ่งจะมีอาการอ่อนแรงของแขนและมือ
  3. กระตุ้นกลืน ให้การกระตุ้นกล้ามเนื้อและกระบวนการเคี้ยวการกลืนอาหารและน้าพร้อมทั้งให้คาแนะนาในการจัดท่าทางขณะรับประทานและปรับระดับอาหารที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลาบากเช่นสาลักน้าหรืออาหารบ่อยครั้งหรือทานอาหารทางสายยางเช่นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรคความเสื่อมทางสมองต่างๆเป็นต้น
  4. ฝึกการรับรู้และความคิดความเข้าใจ ส่งเสริมและกระตุ้นการทางานของสมองในด้านความคิดความจำความรู้ความเข้าใจและการรับรู้ทางสายตาสาหรับผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องอันเนื่องมาจากความเสื่อมตามวัยหรือมีแนวโน้มบกพร่องทางด้านความคิดความจำอันเนื่องมาจากโรคหลอดเลือดสมองโรคความเสื่อมทางสมองต่างๆ
  5. ฝึกการพูดการสื่อความ ให้คำแนะนำเตรียมความพร้อมและบริหารกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเปล่งเสียงกระตุ้นการพูดการสื่อสารทั้งการรับและการส่งสารในผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องด้านการพูดและการสื่อความหมายที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองโรคความเสื่อมทางสมองต่างๆ
  6. ส่งเสริมกิจกรรมยามว่าง จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำกิจกรรมยามว่างที่ผู้สูงอายุให้ความสนใจเช่นอ่านหนังสือร้องเพลงชมภาพยนตร์เล่นเกมส์กระดานทำงานฝีมืองานประดิษฐ์ต่างๆทำอาหารและขนมเป็นต้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมความภาคภูมิใจและคุณค่าในตนเอง
  7. ส่งเสริมทักษะทางสังคมและการมีส่วนร่วมในสังคม ผ่านการจัดกิจกรรมกลุ่มต่างๆให้แก่ผู้สูงอายุ
  8. เครื่องฝึกการกระตุ้นกลืน Rephagia เป็นโปรแกรมการตอบสนองต่อการกลืนของผู้ป่วยผ่านทางการเล่นเกมส์เพื่อให้ง่ายต่อผู้ป่วยในการเข้าใจต่อการกลืนและสร้างแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจในการฝึกกลืน ฟื้นคืนการทำงานของกล้ามเนื้อโดยรอบ