พญ.อารีย์ กิจศิริกุล

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2534-2540)

วุฒิบัตร

  1. วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 2544, แพทยสภา
  2. อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 2545, แพทยสภา
  3. ประกาศนียบัตร อบรมความรู้เรื่องการฝังเข็ม 2546, กรมพัฒนาทางการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และShanghai University Of Traditional Chinese Medicine, China
  4. Certificate in Youth Invitation Program in Japan Health organization and Insurance 2002, JICA under International Cooperation Program of government of Japan, Japan
  5. Certificate in Electromyography (EMG) and Neurophysiology in clinical practice 2017, Mayo Clinic School of Continuous Professional Development, America
  6. ประกาศนียบัตร อบรมและดูงาน Advanced cardiac rehabilitation 2017, สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
  7. ประกาศนียบัตรอบรม Multi-aspects in Pediatric Rehabilitation 2017, Rehabilitation Department, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital
  8. Certificate in Initial Training Course on Robotic Rehabilitation Therapy on Lokomat for neurorehabilitation, 2018 Hocoma, Switzerland